Gegevensbeschermingsverklaring

De in het kader van de zakelijke transactie tussen Siewert & Kau en zijn klanten verzonden gegevens, worden verwerkt en opgeslagen met behulp van een computersysteem. De bescherming van persoonlijke gegevens is voor Siewert & Kau van centraal belang Daarom is de naleving van de voor ons geldende voorschriften inzake gegevensbescherming vanzelfsprekend. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de websites van Siewert & Kau Computertechnik GmbH, Siewert & Kau Logistik GmbH en Siewert & Kau Service GmbH waarvoor Siewert & Kau verantwoordelijk is.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Siewert & Kau is gebaseerd op de terminologie die de door de Europese richtlijn- en verordeninggever bij de uitvaardiging van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG) werd gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingverklaring:
a) Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokken persoon” genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokken persoon
Onder betrokken persoon wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
c) Verwerking
Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 
e) Profilering
Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
Onder verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens beslist. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten zijn bepaald, dan kan worden gezorgd voor de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn of haar benoeming conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.
h) Opdrachtverwerker
De opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
i) Ontvanger
 De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het gaat om een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 1. j) Derde partij

 Onder derde partij wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk autoriteit, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokken persoon, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 1. k) Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde wilsuiting van de betrokken persoon op een geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

 1. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, van andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en van andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming, is:

Siewert & Kau Benelux

Welbergweg 53

7556 PE Hengelo

31 74 782 0510

 

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld.

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstr. 21

80802 München

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Het recht om in beroep te gaan laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

 

 1. Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in elk afzonderlijk geval toestaat, u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en u de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u nodig hebt (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 let. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media-functies aan te bieden en om verkeer naar onze website te analyseren. Bovendien delen wij ook informatie over uw gebruik van onze website met onze social media-, reclame- en analysepartners. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld in het kader van uw gebruik van de diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Volgens de wet kunnen we cookies op uw apparaat opslaan als ze absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van deze pagina. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze pagina maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze pagina’s verschijnen.

U kunt uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.

Gebruik van Usercentrics

Op onze website gebruiken we de Usercentrics Consent Management Tool van Usercentrics GmbH (Rosenthal 4, 80331, München; “Usercentrics”).
De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder voor het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw recht op herroeping van een reeds gegeven toestemming. De gegevensverwerking dient om de nodige toestemmingen voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en doorgegeven aan Usercentrics: Datum en tijd van de pagina-oproep, informatie over de browser en het apparaat die/dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-out-gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 let. c AVG.
Het herroepingsdocument van een eerder verleende toestemming wordt voor de duur van drie jaar bewaard.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op:
 https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

 1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Siewert & Kau verzamelt bij elke toegang door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem tot de website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Vastgelegd kunnen worden de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Siewert & Kau geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) de wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Siewert & Kau enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds geëvalueerd met het doel om de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

 1. Opslag van gegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, worden het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betreffende persoon is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of de doorgifte van de gegevens tot strafrechtelijke vervolging dient.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokken persoon op diens verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokken persoon, tenzij de wet anders voorschrijft. Alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband ter beschikking van de betrokken persoon als contactpersoon.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van Siewert & Kau bevat geen invoermaskers voor de opslag van persoonlijke gegevens.

 1. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokken persoon slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn- en verordeninggever of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet. Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn- en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

 1. Rechten van de betrokken persoon
 2. a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokken persoon gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker bij de voor de verwerking verantwoordelijke.

 1. b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, evenals een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese richtlijn- en verordeningsgever de betrokken persoon toegang tot de volgende informatie verleend:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of van een recht van bezwaar tegen de verwerking ervan door de voor de verwerking verantwoordelijke
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica evenals de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokken persoon
 • Verder heeft de betrokken persoon ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de doorgifte. Indien een betrokken persoon dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

 1. c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. De betrokken persoon heeft ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokken persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betrokken persoon trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a) AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 AVG en er bestaan geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden conform artikel 8, lid 1 AVG.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokken persoon zijn of haar persoonlijke gegevens door Siewert & Kau wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.  De medewerker van Siewert & Kau zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd. Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door Siewert & Kau en ons bedrijf, als verantwoordelijke in overeenstemming met art. 17 lid 1 AVG tot verwijdering verplicht is, dan treft Siewert & Kau redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat de betrokken persoon deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking ervan niet noodzakelijk is. De medewerker van Siewert & Kau zal in afzonderlijke gevallen de nodige stappen ondernemen.

 

 1. e) Recht op beperking van de verwerking

Elke bij de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn- en verordeninggever, om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

De verwerking is onwettig, de betrokken persoon weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokken persoon heeft ze nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

De betrokken persoon heeft op grond van artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokken persoon de beperking van de bij Siewert & Kau opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker van Siewert & Kau zorgt voor de beperking van de verwerking.

 1. f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever gegarandeerde recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokken persoon aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij/zij heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, dit verhindert, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG of op een overeenkomst conform artikel 6, lid 1, letter b AVG en de verwerking plaatsvindt door middel van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Voorts heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

 1. g) Recht van beroep

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht, dat door de Europese richtlijn- en verordeninggever is toegekend, om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f AVG. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Siewert & Kau de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon opwegen, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Siewert & Kau persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokken persoon te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct mail. Indien de betrokken persoon bezwaar maakt tegen de verwerking door Siewert & Kau voor direct marketing-doeleinden, zal Siewert & Kau de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om zich om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens bij Siewert & Kau voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden conform artikel 89, lid 1AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokken persoon rechtstreeks contact opnemen met een willekeurige medewerker van Siewert & Kau of een andere medewerker. Het staat de betrokken persoon ook vrij om zijn of haar recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 1. h) Geautomatiseerde beslissingen per afzonderlijk geval, met inbegrip van profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever toegekend recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan door de wetgeving van de Unie of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving in passende waarborgen voorziet voor de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon, of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon plaatsvindt.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon wordt genomen, neemt Siewert & Kau redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon te waarborgen, waartoe ten minste het recht behoort om de tussenkomst van een persoon van zijde van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn eigen standpunt te presenteren en om de beslissing aan te vechten. Indien de betrokken persoon rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 1. i) Recht op herroeping van een toestemming m.b.t. tot het recht op gegevensbescherming

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is daartoe voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De respectievelijke rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of verdedigen (bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van deze marketing, dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

 1. Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de sollicitant met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant desbetreffende sollicitatiedocumenten elektronisch bij de voor de verwerking verantwoordelijke indient, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier dat op de website beschikbaar is. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant aangaat, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, wordt het sollicitatiedossier twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de sollicitatie automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de algemene wet op gelijke behandeling (AWGB).

 1. Juridische grondslag van de verwerking

Art. 6 I let. a AVG dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij voor een specifiek verwerkingsdoel toestemming verkrijgen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I let. b AVG. Hetzelfde geldt voor zulke bewerkingen als welke nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I let. c AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I let. d AVG.

Uiteindelijk kunnen de verwerkingprocedures worden gebaseerd op art. 6 I let. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij veilig te stellen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband nam hij het standpunt in dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokken persoon een klant van de verantwoordelijke is (overwegingsgrond 47, zin 2, AVG).

 1. Rechtmatige belangen bij de verwerking, die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I let. f AVG, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 1. Duur van de opslag van de persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de voorbereiding van het contract.

 1. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de terbeschikkingstelling van de persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokken persoon om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn voor de afsluiting van een contract dat een betrokken persoon ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokken persoon verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokken persoon niet worden afgesloten. Voordat de betrokken persoon in kwestie persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker informeert de betrokken persoon per geval of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk voor het afsluiten van een contract, of dat er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordingsbewust bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

 

 1. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland)

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledig IP-adres naar een Google-server in de VS worden overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres), hun overdracht aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren. De momentele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen dat voorkomt dat Google Analytics in de toekomst deze website gegevens verzamelt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics uitschakelen

Algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming kunt u vinden op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.